B CBA3N C CHTyayneň, BB13BAHHOŇ Covid-19, Mbl pa3pa6otann ctpaternio 6e30nacHOctU HawnX KnweHTOB, CNeAyA 3TUM NOMEWEHNAM, MbI pewnnn YMEHBWHTB KOHTAKT MEXAY KNEHTOM-COTPYAHNKOM N OBISU pa3pa6otaHbl HOBBIE Mepbi no yáopke, rurneHe n co̟nambHOMY ANCTAHUMpoBaHN1o. , Mo 3TOŇ npnynHe mbl HE MOXEM rapaHTupOBaTb OTKPBITNE TAkux cnyxá 06wero NOM630BAHNA, kak 6acceňHbI, pecenwH N T. A. Bbl Bcerga moxeTe CBA3ATÚCAC HaMn 3apaHee, 4T066I NOnyynTb NHþopmaynIO O CHTyaynn.